برنامه درسی

اطلاعات مربوط به دوره دکتری مهندسی کامپیوتر

آیین نامه ها

  1. مصوبه گروه در مورد دروس اصلی و جبرانی دانشجویان دکتری.

فرم ها

  1. فرمهای دوره دکتری در این بخش قرار داده خواهند شد.

پروژه ها

فهرستی از پروژه های دوره دکتری در این بخش قرار داده خواهند شد