برنامه درسی

سرفصلهای دروس کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر (فارسی، انگلیسی)

آیین نامه ها

  1. آیین نامه تحصیل دوره کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر

فرم ها

  1. فرم مشخصات دانشجویان کارشناسی ارشد (PDF، DOC)
  2. فرم تعهدنامه (PDF، DOC)
  3. فرم دروس کارشناسی ارشد اخذ شده در دوره کارشناسی
  4. فرم تعیین دروس جبرانی
  5. فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد (کارشناسی ارشد)

پروژه ها

فهرست پروژه های کارشناسی ارشد در این بخش ذکر خواهد شد.