برنامه درسی

آیین نامه ها

  1. آیین نامه های مربوط به دوره کارشناسی کامپیوتر (سخت افزار) در این بخش قرار خواهد گرفت.

فرم ها

  1. فرم تطبیق دروس دوره کارشناسی کامپیوتر (سخت افزار)

پروژه ها

فهرستی از پروژه های کارشناسی در این قسمت قرار خواهد گرفت.