اعضای گروه معماری کامپیوتر (دوره تحصیلات تکمیلی) به ترتیب حروف الفبا

دکتر علیرضا اجلالی
دانشیار
اتاق ۶۲۲
تلفن: ۶۶۲۱-۶۶۱۶-۰۲۱
دکتر علیرضا اجلالی
دکتر حسین اسدی
دانشیار
اتاق ۶۱۰
تلفن: ۶۶۳۹-۶۶۱۶-۰۲۱
دکتر حسین اسدی
دکتر سیاوش بیات سرمدی
استادیار
اتاق ۶۱۵
تلفن: ۶۶۱۴-۶۶۱۶-۰۲۱
دکتر سیاوش بیات سرمدی
دکتر امیرحسین جهانگیر
دانشیار
اتاق ۷۱۰
تلفن: ۶۶۱۹-۶۶۱۶-۰۲۱
دکتر امیرحسین جهانگیر
دکتر شاهین حسابی
دانشیار
اتاق ۷۲۴
تلفن: ۶۶۳۸-۶۶۱۶-۰۲۱
دکتر شاهین حسابی
دکتر حمید سربازی آزاد
استاد
اتاق ۶۲۱
تلفن: ۶۶۲۲-۶۶۱۶-۰۲۱
دکتر حمید سربازی آزاد
دکتر سمیه کوهی
استادیار
اتاق ۷۱۷
تلفن: ۶۶۱۵-۶۶۱۶-۰۲۱
دکتر مازیار گودرزی
دانشیار
اتاق ۷۲۲
تلفن: ۶۶۴۳-۶۶۱۶-۰۲۱
دکتر مازیار گودرزی
دکتر سید قاسم میرعمادی
استاد
اتاق ۷۰۴
تلفن: ۶۶۴۰-۶۶۱۶-۰۲۱
دکتر سیدقاسم میرعمادی
دکتر افشین همت یار
استادیار
اتاق ۸۱۲
تلفن: ۶۶۳۰-۶۶۱۶-۰۲۱
دکتر افشین همت یار