مدیر گروه: دکتر سمیه کوهی

نشانی: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، اتاق ۷۱۷

Phone:    (۹۸) (۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۱۵
Fax:   (۹۸) (۲۱) ۶۶۰۱ ۹۲۴۶
Email:  koohi@sharif.edu
Office:   Room 717, Computer Engineering Building
Mailing Address:   P.O. Box 11155-9517, Tehran, IRAN