مدیر گروه: دکتر امیر حسین جهانگیر

نشانی: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، اتاق ۷۱۰

Phone:    (۹۸) (۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۱۹
Fax:   (۹۸) (۲۱) ۶۶۰۱ ۹۲۴۶
Email:  jahangir@sharif.edu
Office:   Room 710, Computer Engineering Building
Mailing Address:   P.O. Box 11155-9517, Tehran, IRAN