گروه سخت افزار-معماری کامپیوتر دوره های آموزشی زیر را ارائه می نماید: